Voorwaarden en bepalingen

Afdrukken

Inhoudsopgave

1 Algemene inleiding, definities en bepalingen

1.1 De " Reglementen" zijn de "Algemene Voorwaarden" die de contractuele relatie uitmaken en beheren, zoals hierin vermeld, en die de partijen, zoals hierin vermeld, hierbij overeengekomen zijn.

1.2 De "Vergunning" is de toestemming van de Belgische kansspelcommissie (“BKSC”) om online Kansspelen aan te bieden.

1.3 "Unibet" is Unibet (Belgium) Ltd, een onderneming die wettelijk geregistreerd werd op 29 April 2010, onder de Maltese wetgeving; Registratie Nr.: C49515; Maatschappelijke Zetel: Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema TPO 0001, Malta; E-mail info-benl@unibetsupport.be; Website www.unibetsports.be . Het BKSC vergunningsnummer FA116799 [vergunning F1 “exploitatie van de inrichting van weddenschappen”] is verleend aan Unibet op 8 februari 2012; het BKSC vergunningsnummer FA+116799 [vergunning F1+ “exploitatie van de inrichting van weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten”] is verleend aan Unibet op 4 juli 2012.

1.4 Star Matic BV (« Star Matic ») is een onderneming die wettelijk geregistreerd werd op 11 juni 1998; met ondernemingsnummer 0463.609.817; Maatschappelijke zetel: Prins Boudewijnlaan 177/179, 2610 Antwerpen, België. De vergunning B FR 206 36 werd verleend aan Star Matic voor de exploitatie van kansspelen van klasse II of geautomatiseerde kansspelen van klasse II of automatische speelhallen (verleend door de BKSC op 3 december 2014), de vergunning B+ 20636 werd verleend aan Star Matic voor de exploitatie van kansspelen door middel van informatiemaatschappij-instrumenten (verleend door de BKSC op 27 maart 2020), de vergunning FB464593 voor aanneming van weddenschappen voor rekening van de houder van een vergunning klasse F1 in een vaste of mobiele kansspelinrichting klasse IV werd verleend aan Star Matic op 9 mei 2018. Star Matic is verantwoordelijk voor de aanbieding van de van de online speelhalspelen in de games and dice module (“de Speelhal Module”) beschikbaar op de website www.unibetgames.be.

1.5 “Blancas” is Blankenberge Casino-Kursaal N.V., een onderneming die een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Unibet ter aanbieding en exploitatie van online casinospelen in de online casino module (“de Online Casino Module”), de live casino module (“de Live Casino Module”), de poker module (“de Poker Module”), en de bingo module (“de Bingo Module”) beschikbaar op de website www.unibetcasino.be onder de A+ Vergunning afgeleverd door de Belgische Kansspelcommissie (“BKSC”). Het BKSC vergunningsnummer A+505296 [vergunning A+ “exploitatie van kansspelen door middel van informatiemaatschappij-instrumenten”] is verleend aan Blancas geldig vanaf 1 januari 2021.

1.6 De online casinospelen worden aangeboden en beheerd onder de E Vergunning (“E Vergunning”) uitgegeven door de BKSC aan Digital Business Services Ltd. (“DBS”). Het BKSC vergunningsnummer E-146596 [vergunning E “verkoop, verhuur, leasing, levering, terbeschikkingstelling, invoer uitvoer, productie, diensten inzake onderhoud, herstelling en uitrusting van kansspelen”] is verleend op 17 oktober 2012.

1.7 “De Vergunninghouders” zijn Unibet aanbieder van online sportweddenschappen, Blancas, aanbieder van online casinospelen en Star Matic, aanbieder van online kansspelen, die gebruik maken van de Website en daaruit, conform de toepasselijke wetgeving, de nodige rechten en verplichtingen putten met betrekking tot de spelen die onder hun respectievelijke vergunningen ressorteren.

1.8 "Een Rekeninghouder" is een individu dat voor de online casinospelen die worden aangeboden in de Online Casino Module, Live Casino Module, Poker Module, of Bingo Module  een contractuele relatie heeft met Blancas, dan wel met Unibet of Star Matic  voor alle andere aangelegenheden.

1.9 "Een spelersrekening" is een rekening van een rekeninghouder die uitsluitend gebruikt wordt voor het deelnemen aan online kansspelen.

1.10 “De wettelijke vereiste leeftijd” is 18 jaar of ouder voor online sportweddenschappen, 21 jaar of ouder voor online casinospelen en online speelhalspelen..

1.11 "Het Contract" is de contractuele relatie met de Rekeninghouder die wordt beheerd door de "Reglementen", d.w.z. "de Algemene Voorwaarden".

1.12 "De Gezaghebbende Autoriteiten" zijn de Belgische autoriteiten.

1.13 "Het Toepasselijk Recht" is de wetgeving van België, zonder toepassing van het Belgisch internationaal privaatrecht.

1.14 "De Plaats van het Contract" is België.

1.15 “De Bevoegde Rechtbanken” zijn de rechtbanken in Brussel.

1.16 "De Kansspelbelasting" is de speciale belasting die van toepassing is op online kansspelen in België.

1.17 "De Website(s)" is  ëën of meer van de volgende websites www.unibet.be, www.unibetcasino.be , www.sports.unibet.be en www.unibetgames.be

1.18 "Een Aanbieder van betalingsoplossingen" is een tussenpersoon die optreedt als een betalingsagent.

1.19 "Een Financiële Instelling" is een bank en/of een ander instituut, onderworpen aan de toepasselijke nationale regelgeving aangaande financiële of gelijkaardige diensten.

1.20 "Force majeure" verwijst naar een voorval of situatie die iemands redelijke controle overstijgt en die ertoe leidt dat de betrokken partij haar contractuele verplichting tijdelijk of definitief niet kan nakomen. Wat de Reglementen betreft omvat het begrip "Force majeure" overmacht, door de regering opgelegde beperkingen (inclusief de weigering of annulering van de nodige vergunning indien deze weigering of annulering niet het gevolg is van enige fout van de betrokken partij), oorlog, oproer en/of om het even welke oorzaak buiten de wil van de partij wiens prestatie daardoor wordt beïnvloed.

1.21 Verdere informatie inzake de BKSC, het advies-, beslissings- en controleorgaan inzake kansspelen krachtens de Belgische wetgeving, vindt u op http://www.gamingcommission.be/

1.22 De Vergunninghouders garanderen dat het gedeelde van de inzetten van alle spelers die zij op jaarlijkse basis uitkeren als winst van al hun spelers gemiddeld minstens 94% zal bedragen van het  jaarlijks totaal van ingezette sommen of inleggelden, en dit voor alle producten die zij aanbieden op www.unibetcasino.be  (vergund via een A+ licentie), op www.unibetgames.be  (vergund via een B+ licentie) en op www.unibetsports.be (vergund via een  F1+ licentie). Uitzonderingen zijn echter mogelijk en bij individuele transacties kunnen deze uitgekeerde winsten hoger of lager liggen.

1.23 Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen evenals beelden, grafische voorstellingen, tekst, concepten of methodologieën (samen de “Intellectuele eigendom”) die weergegeven zijn op de Website, de klantentoepassing en het daarin opgenomen materiaal, zijn de uitsluitende eigendom van Unibet en/of de leveranciers en partners van Unibet. De Rekeninghouder heeft niet het recht om voor welke reden ook enige Intellectuele eigendom te benutten of anderszins te gebruiken, tenzij voor de bij wet toegestane doelen.

2 Rekeningreglementen

2.1 Een persoon kan niet deelnemen aan een online kansspel waarbij hij geld inzet, tenzij hij is geregistreerd als speler en een Rekeninghouder is. Om zich als speler te laten registreren, moet men een verzoek tot registratie indienen. Hiervoor is het volgende vereist:

 • de speler heeft de wettelijke vereiste leeftijd bereikt;
 • de speler dient zich te identificeren;
 • de speler dient zijn woonplaats mee te delen;
 • de speler dient zijn rijksregisternummer mee te delen;
 • de speler dient zijn beroep mee te delen; en
 • de speler dient een geldig e-mailadres te hebben.

Een speler kan zich ook registreren met behulp van Itsme

Wie een aanvraag voor registratie indient, verzekert en verklaart dat alle inlichtingen die in het aanvraagformulier worden verstrekt waar en correct zijn. Verder zal een persoon die een aanvraag indient ook moeten aangeven met welke licenties (A+, B+ en F1+) hij geconfronteerd wil worden. Deze keuze is ingegeven door de regelgeving, en kan achteraf ten allen tijde aangepast worden.

Indien een persoon bij zijn registratie als speler onjuiste inlichtingen heeft verstrekt, zal zijn/haar registratie worden geweigerd. Indien die persoon toch reeds werd geregistreerd, zal die registratie worden geschrapt.

Tevens waarborgt de speler dat hij op geen enkele wijze is opgenomen of geregistreerd in de EPIS databank van uitgesloten spelers en/of gelijkaardige databanken of registers.

De BKSC kan de toegang tot online kansspelen in bepaalde gevallen weigeren door de persoonsgegevens van de speler bij registratie te toetsen in de zogenaamde EPIS databank dewelke de gegevens bevat van spelers die zijn uitgesloten.

2.2 Elke persoon die zich registreert voor een spelersrekening erkent en aanvaardt:

 • Alle definities en bepalingen, zoals vermeld onder artikel 1 en/of in deze Algemene Voorwaarden;
 • Alle Reglementen zoals op heden gepubliceerd op de Website, alsook alle eventuele toekomstige veranderingen in de Reglementen;
 • Dat de plaats van het Contract België is; en
 • Dat het Contract wordt beheerd door:

              - De Reglementen, zoals gepubliceerd in het Nederlands;

              - Alle beslissingen van de Gezaghebbende Autoriteiten;

2.3 Met betrekking tot de online kansspelen aangeboden op de Website, behouden de Vergunninghouders zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, te allen tijde:

 • Zonder meer te weigeren een rekening te openen en/of een bestaande rekening te sluiten;
 • Zonder meer te weigeren om stortingen te aanvaarden zonder enige uitleg;
 • Documenten op te vragen ter bevestiging van de identiteit en andere gegevens verschaft door de rekeninghouder op enig moment alsook alvorens een opvraging te behandelen;
 • Een Rekeninghouder is akkoord dat zijn gegevens, zonder voorafgaande kennisgeving, kunnen overgemaakt worden aan en/of gebruikt worden door een andere rechtspersoon, in welk land dan ook. Deze gegevens zullen te allen tijde overgemaakt en gebruikt worden conform de toepasselijke wetgeving, privacy wetgeving en/of gelijkaardige wetgeving;
 • Een Rekeninghouder is akkoord dat zijn verplichtingen ten opzichte van de Vergunninghouders, zonder voorafgaande kennisgeving, kunnen overgemaakt worden aan en/of gebruikt worden door een andere rechtspersoon, in welk land dan ook, op voorwaarde dat deze verplichtingen worden gerespecteerd.
 • Fondsen die toebehoren aan rekeninghouders te behouden en te beheren conform algemeen aanvaardde richtlijnen voor het beheer van dergelijke fondsen; dit kan betrekking hebben op het beheer door een financiële instelling en/of een aanbieder van betalingsoplossingen van de fondsen in naam van en/of ten voordele van rekeninghouders.
 • Fondsen op een spelersrekening in beslag te nemen en/of verbeurd te verklaren en/of te weigeren om een verzoek tot terugstorting uit te voeren in het geval de reglementen, direct of indirect, geschonden werden, criminele en/of andere illegale activiteiten hebben plaatsgevonden met betrekking tot een online kansspel en/of het beheer van een spelersrekening, voor zover één van deze gedragingen betrekking heeft op de betrokken spelersrekening of het betrokken verzoek.
 • De deelname van de rekeninghouder aan de diensten te blokkeren en/of te annuleren, en/of de beschikbare fondsen op de spelersrekening verbeurd te verklaren en/of in beslag te nemen als de rekeninghouder verdacht wordt van vals spelen, of als de rekeninghouder een systeem (inclusief machines, robots, computers, software, of enig ander geautomatiseerd systeem) heeft gebruikt of aangewend dat ontworpen is of in staat is om de klantentoepassing en/of de software die gebruikt wordt om diensten aan te bieden te omzeilen.

2.4 Een persoon die zich registreert als Rekeninghouder verzekert de wettelijk vereiste leeftijd te hebben. Personen die deze leeftijd nog niet hebben bereikt kunnen zich niet als speler laten registreren en kunnen ook geen Rekeninghouder zijn. De speler kan steeds worden gevraagd een bewijs van leeftijd voor te leggen en deze informatie kan te allen tijde gecontroleerd worden. Een rekening kan worden geschorst totdat afdoende bewijs van leeftijd wordt verleend.

2.5 Een Rekeninghouder verzekert en verklaart, te allen tijde:

 • dat hij geen professionele beoefenaar is van enige sport, competitie of enige andere liga of klasse voor dewelke Unibet sportweddenschappen aanbiedt;
 • geen beperkte wettelijke bevoegdheid te hebben;
 • geregistreerd te zijn als woonachtige, en daadwerkelijk woonachtig te zijn in een gemeente in België
 • niet te handelen ten gunste van een andere partij;
 • niet geclassificeerd te zijn als pathologisch of probleem gokker, en/of opgenomen (hetzij vrijwillig of onvrijwillig) te zijn in een register of gegevensbestand van uitgesloten spelers;
 • geen geld te storten verkregen door middel van criminele of andere illegale activiteiten;
 • geen geld te storten via een betaalmiddel hetwelk de rekeninghouder niet mag gebruiken en/of een betaalmiddel te gebruiken in een rechtsgebied waar wedden verboden is;
 • geen criminele feiten te plegen waarbij een spelersrekening direct of indirect betrokken is; en/of
 • geen actieve rekening te hebben bij een andere rechtspersoon die deel uitmaakt van dezelfde groep als de Vergunninghouders en die direct of indirect wordt gecontroleerd door de Vergunninghouders.
 • gerechtigd te zijn een rekening te openen, te betalen voor de diensten van Unibet en deze te gebruiken en/of deel te nemen op eender welke manier aan de op de Website aangeboden kansspelen.

2.6 De Vergunninghouders garanderen en verklaren, te allen tijde, om:

 • Fondsen die toebehoren aan Rekeninghouders te beheren op veilige en gepaste wijze;
 • De toepasselijke kansspelbelasting te betalen;
 • Klanten geen onvoorziene kosten aan te rekenen bij het overhevelen van fondsen van en naar klantenrekeningen en
 • Gegevens met betrekking tot een rekeninghouder te beheren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, privacy wetgeving en/of gelijkaardige wetgeving.

2.7  Een spelersrekening wordt geopend, beheerd en vereffend in Euro. Alle bedragen met betrekking tot de online kansspelen en de winsten worden aangeduid met het Euro symbool (€). Alle transacties waarvoor een beroep op de betreffende wisselkoersen noodzakelijk is in overeenstemming met erkende financiële instituten worden berekend en vereffend aan de huidige toepasselijke wisselkoersen. Kleine verschillen kunnen voorkomen tussen overeengekomen bedragen en de geregistreerde bedragen wegens variabele wisselkoersen.

2.8 Een spelersrekening brengt geen rente op. De Rekeninghouder kan de Vergunninghouders niet aanwenden als financiële instelling.

2.9 Een Rekeninghouder kan slechts één spelersrekening tezelfdertijd hebben. Ingeval deze regel geschonden wordt, kunnen de andere spelersrekeningen van de Rekeninghouder die deze regel overtreedt worden geblokkeerd en/of geannuleerd. Alle fondsen op de verschillende spelersrekeningen kunnen worden overgeheveld naar de unieke spelersrekening en de resterende rekeningen kunnen worden geannuleerd. Prijzen, promoties en aanbiedingen toegekend aan de andere spelersrekeningen zullen niet worden overgeheveld. Indien op een spelersrekening fraude wordt vastgesteld, zal de rekening worden geblokkeerd, de fondsen bevroren en de speler definitief verwijderd worden. Er is in dat geval geen enkele uitkering aan de speler verschuldigd.

2.10 Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van artikel 15.7.7 is spelersrekening is niet overdraagbaar op enige manier. Rekeninghouders mogen een rekening niet verkopen, overdragen aan andere spelers of verwerven van andere Rekeninghouders.

2.11 Elke vordering betreffende een transactie voor de online kansspelen met een spelersrekening zal aan de Vergunninghouders moeten worden gericht binnen de 6 maanden nadat de transactie, betaling en/of regeling plaatsvond of zou hebben moeten plaatsgevonden, anders behouden de Vergunninghouders zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, niet in te gaan op de vordering. 

2.12 Elk juridisch geschil betreffende een transactie met de online kansspelen gemaakt met een spelersrekening dat niet opgelost kan worden aan de hand van de Reglementen, en met betrekking tot hetwelk geen evenredige oplossing is gevonden met de Rekeninghouder, zal geregeld worden in overeenstemming met de Belgische wetgeving en conform de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Ingeval van geschil, wordt de Rekeninghouder aangeraden een klacht neer te leggen bij de klantendienst van de Vergunninghouders. Deze klacht zal vervolgens overgemaakt worden aan de BKSC, indien deze laatste hierom verzoekt. De partijen moeten al het mogelijke te doen om tot een minnelijk akkoord te komen binnen een redelijke termijn.

De Rekeninghouder die informatie wenst te verkrijgen of een klacht wenst neer te leggen die verband houdt met de Website kan zich richten tot de Kansspelcommissie, met vermelding van minimaal zijn naam, voornaam en geboortedatum op de 2 volgende manieren: per mail aan: info@gamingcommission.be Per brief aan: Kansspelcommissie, Informatiedienst, Kantersteen 47, 1000 Brussel, België.

Indien er zich een geschil zou voordoen met de Rekeninghouder, kunnen de Vergunninghouders een gedetailleerd gegevensoverzicht ter beschikking stellen van de rekeninghouder. Deze informatie kan ook beschikbaar gemaakt worden aan een rechtmatige derde partij (bijvoorbeeld een rechter of rechtbank) als de Vergunninghouders dit zouden wensen of hiermee zouden instemmen. 

De Vergunninghouders zullen elke klacht van een geregistreerde speler die aan haar of aan de BKSC werd gericht meteen onderzoeken voor zover deze betrekking heeft op:

 • De werking van een online kansspel;
 • Het gedrag van een agent in verband met een online kansspel.

De Vergunninghouders zullen de speler en de BKSC, wanneer de klacht door deze laatste naar hen werd verwezen, op de hoogte brengen van de resultaten van hun onderzoek binnen eenentwintig (21) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de klacht werd ingediend bij hen.

2.13 De klacht moet duidelijke en ondubbelzinnige informatie bevatten omtrent de identiteit van de klagende partij, alsook alle relevante details die aanleiding gaven tot de klacht.

2.14 Stortingslimieten, verlieslimieten, vrijwillige productblokkering en zelfuitsluiting (blokkering spelersrekening)

2.14.1 Stortingslimieten
De stortingslimiet betekent het maximum totaalbedrag in euro dat de Rekeninghouder op zijn spelersrekening kan storten over een periode van 24 uur, 7 dagen of 30 dagen.

Ter bescherming van de Rekeninghouder, zal steeds rekening gehouden worden met de meest beperkende gekozen (dit is de laagste) stortingslimiet.

Wettelijk verplichte wekelijkse standaard stortingslimiet

Overeenkomstig de Belgische kansspelwetgeving, wordt de wekelijkse standaard stortingslimiet van de Rekeninghouder initieel op €200 ingesteld.
Dit betekent dat het maximum totaalbedrag dat de Rekeninghouder wekelijks (dit is per glijdende “weekvenster”, hetgeen inhoudt dat de week wordt berekend op basis van de laatste 7 dagen en dus steeds opschuift) op zijn spelersrekening kan storten standaard op €200 is vastgesteld (hierna de “Wettelijke Wekelijkse Standaard Stortingslimiet”).

Persoonlijk gekozen stortingslimieten

De Rekeninghouder kan indien gewenst ook bijkomende persoonlijk gekozen stortingslimieten instellen voor 24 uur en/of voor 30 dagen (hierna de “Persoonlijke Stortingslimiet(en)”).

Verlaging van een stortingslimiet

De Rekeninghouder kan op elk ogenblik verzoeken om de Wettelijke Wekelijkse Standaard Stortingslimiet of Persoonlijke Stortingslimiet(en) te verlagen.
Een verzoek tot verlaging van de Wettelijke Wekelijkse Standaard Stortingslimiet of Persoonlijke Stortingslimiet(en) zal onmiddellijk in werking treden.

Verhoging van een stortingslimiet

a) Verhoging van de Wettelijke Wekelijkse Standaard Stortingslimiet
De Rekeninghouder kan verzoeken om de Wettelijke Wekelijkse Standaard Stortingslimiet te verhogen.
De Vergunninghouders zullen de Kansspelcommissie daarvan in kennis stellen, waarna die bij de Nationale Bank van België controleert of de Rekeninghouder als wanbetaler gekend is in het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België (hierna de “CKP”).

Een verzoek tot verhoging van de Wettelijke Wekelijkse Standaard Stortingslimiet boven de €200 zal pas worden ingewilligd wanneer de Rekeninghouder niet gekend is als wanbetaler bij de CKP en na een afkoelingsperiode van minstens 72 uur die volgt op het indienen van dergelijk verzoek.

De Kansspelcommissie gaat maandelijks bij de Nationale Bank van België na of de Rekeninghouder aan wie een verhoging van zijn Wettelijke Wekelijkse Standaard Stortingslimiet boven de €200 werd toegestaan, voorkomt in het bestand van de CKP. Indien de Rekeninghouder voorkomt in het bestand van de CKP, wordt een einde gesteld aan de toelating voor de verhoging van zijn Wettelijke Wekelijkse Standaard Stortingslimiet en wordt de Rekeninghouder hiervan in kennis gesteld door de Vergunninghouders.

b) Verhoging van de Persoonlijke Stortingslimiet(en)
De Rekeninghouder kan verzoeken om zijn Persoonlijke Stortingslimiet(en) te verhogen.
Ter bescherming van de Rekeninghouder, zal dergelijk verzoek pas in werking treden na een afkoelingsperiode van 72 uur die volgt op het indienen van het verzoek.

2.14.2 Verlieslimieten
Een Rekeninghouder kan op eigen verzoek een verlieslimiet instellen om de hoeveelheid geld die hij kan verliezen op één of meerdere producten gedurende een bepaalde periode te beperken.

Een verlieslimiet betekent het maximum totaal nettobedrag in euro dat de Rekeninghouder op één of meerdere producten kan verliezen over een periode van 24 uur, 7 dagen of 30 dagen. Verlieslimieten worden berekend op basis van nettoverlies, hetgeen betekent dat er rekening wordt gehouden met winsten en dat al het geld dat tijdens de limietperiode wordt gewonnen bij de gekozen verlieslimiet wordt opgeteld (bv. Als je een verlieslimiet instelt van €100 per week op Casino en vervolgens €100 verliest, dan kan je niet meer op Casino spelen totdat de week voorbij is. We houden rekening met winsten, dus als je €50 verliest en dan €50 wint, heb je nog steeds een totaal van €100 te verliezen voordat je gelimiteerd bent.).

Eenmaal de gekozen verlieslimiet wordt bereikt, kan de Rekeninghouder niet meer inzetten op de één of meerdere gekozen producten totdat de gekozen limietperiode is afgelopen en opnieuw is ingesteld. Limieten worden vernieuwd om 00:00 CET (Centraal-Europese tijd), dus het kan zijn dat de eerste tijdsperiode geen volledige dag, week of maand is.

Een Rekeninghouder kan maximaal drie verlieslimieten (dagelijks, wekelijks en maandelijks) instellen voor alle producten en slechts één verlieslimiet voor specifieke producten (dagelijks, wekelijks of maandelijks). Ter bescherming van de Rekeninghouder, zal steeds rekening gehouden worden met de meest beperkende (dit is de laagste) gekozen verlieslimiet.

Indien de Rekeninghouder een verlieslimiet toevoegt of verlaagt, treedt de wijziging onmiddellijk in werking. Indien de Rekeninghouder een ​​verlieslimiet verhoogt of verwijdert, zal dergelijk verzoek pas in werking treden na een afkoelingsperiode van 72 uur die volgt op het indienen van het verzoek.

De Vergunninghouders behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, te allen tijde en zonder meer een maximale verlieslimiet op te leggen gedurende een bepaalde of onbepaalde periode voor één of meerder producten, in welk geval de Rekeninghouder hiervan in kennis wordt gesteld door de Vergunninghouders. Een door de Vergunninghouders opgelegde verlieslimiet kan slechts verhoogd worden mits toestemming van de Vergunninghouders en hiertoe kunnen aan de Rekeninghouder bijkomende documenten worden opgevraagd ter controle dat de door de Rekeninghouder gevraagde verhoogde verlieslimiet effectief haalbaar is.

2.14.3 Vrijwillige productblokkering
De Rekeninghouder kan steeds op eigen verzoek zichzelf toegang verbieden tot één of meer producten gedurende een bepaalde of onbepaalde periode.
Een gekozen beperking is onomkeerbaar en kan niet vervroegd worden verwijderd eens ze is ingesteld.

2.14.4 Zelfuitsluiting (blokkering spelersrekening)
De Rekeninghouder kan steeds op eigen verzoek zichzelf uitsluiten en zijn spelersrekening voor een bepaalde periode of permanent blokkeren.

Gedurende de tijdelijke zelfuitsluiting (24 uur, 7 dagen, 30 dagen, 3 maanden of 6 maanden) kan de Rekeninghouder niet meer op zijn spelersrekening inloggen en spelen, stortingen of opvragingen uitvoeren. Eenmaal de gekozen periode van zelfuitsluiting vervalt, wordt de Rekeninghouder niet in kennis gesteld dat de periode van zelfuitsluiting is beëindigd. Een tijdelijke zelfuitsluiting is onomkeerbaar en kan niet vervroegd worden verwijderd eens ze is ingesteld.

Een permanente zelfuitsluiting is onomkeerbaar en de Rekeninghouder zal geen toegang meer hebben tot zijn spelersrekening. De Rekeninghouder dient eventuele fondsen op te vragen voordat hij zichzelf permanent uitsluit. Overeenkomstig de Belgische kansspelwetgeving informeren de Vergunninghouders de Kansspelcommissie over de permanente zelfuitsluiting van de Rekeninghouder.

2.15 Beschrijving van een “inactieve rekening”: een inactieve rekening is een rekening van een speler die zich gedurende twaalf (12) opeenvolgende maanden niet meer heeft aan- of afgemeld. 

2.16 Indien de spelersrekening van een klant is gesloten om redenen van verslaving of fraude mag deze klant geen nieuwe spelersrekening openen bij de Vergunninghouders. De Vergunninghouders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Rekeninghouder er toch in slaagt om een nieuwe rekening te openen, noch voor enige directe of indirecte gevolgschade. De Vergunninghouders kunnen de rekening die bij schending van deze regel werd geopend, op elk moment sluiten. 

3 Betalingsregelement

3.1 Stortingen op een spelersrekening en opvragingen van een spelersrekening zullen te allen tijde uitgevoerd moeten worden via een Financiële Instelling of een Aanbieder van betalingsoplossingen. De procedures, definities en voorwaarden, beschikbaarheid en het tijdstip van storting en opvraging kunnen variëren van tijd tot tijd en tussen de verschillende Financiële Instellingen of Aanbieders van betalingsoplossingen. Advies is verkrijgbaar wanneer u inlogt op de Webite onder de titels 'Stortingen' of 'Opvragingen'.

3.2 De Vergunninghouders houden de fondsen van de Rekeninghouders gescheiden van hun respectievelijk eigen vermogen op een klantenrekening bij een gereguleerde financiële instelling.

3.3 Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van hetgeen bepaald is in artikel 2.4, worden opvragingen vanop een spelersrekening van bedragen boven tweeduizend Euro (2.000) niet uitbetaald zonder de identiteit, de leeftijd en de woonplaats van de rekeninghouder grondig te hebben gecontroleerd.

3.4 Een Aanbieder van betalingsoplossingen en/of een andere partner kan worden aangewezen om op te treden, om stortingen te ontvangen, fondsen te behouden en te beheren en/of opvragingen uit te betalen, ten behoeve van de Vergunninghouders.

3.5 Elke opvraging van een spelersrekening geeft aanleiding tot betaling van deze som aan de Rekeninghouder, of tot overschrijving op de bankrekening op naam van de Rekeninghouder.

3.6 Alle gelden die van of in naam van de Rekeninghouder werden ontvangen of die aan de Rekeninghouder verschuldigd zijn zullen worden bijgeschreven op zijn spelersrekening.

3.7 Wijze van betaling/opname op/van uw spelersrekening

3.7.1 Een Rekeninghouder mag uitsluitend:

 • met zijn persoonlijke debetkaart of via zijn persoonlijke rekening die hij bij een van de Financiële instellingen heeft aangemaakt geld storten op zijn spelersrekening;
 • via een rekening aangehouden in eigen naam bij een Aanbieder van betalingsoplossingen geld storten op zijn spelersrekening;
 • verzoeken om geld van zijn spelersrekening over te zetten naar een een rekening die hij bij een van de Financiële instellingen heeft aangemaakt in eigen naam, en die bij dergelijke Financiële instellingen worden aangehouden in eigen naam.

3.7.2 Om geld van zijn spelersrekening over te boeken, dient de Rekeninghouder aan Unibet de correcte gegevens te verstrekken met betrekking tot zijn persoonlijke rekening.

3.7.3 Een Rekeninghouder mag geen derden toestaan om gebruik te maken van zijn spelersrekening om geld te storten op of op te nemen van zijn spelersrekening.

3.7.4 Alleen de Rekeninghouder is er verantwoordelijk voor dat de bovenstaande bepalingen worden nageleefd.

3.8 Een weddenschap of spel van een Rekeninghouder kan niet aanvaard worden tenzij op naam van die Rekeninghouder een spelersrekening werd geopend en op die spelersrekening voldoende fondsen beschikbaar zijn om het bedrag van de weddenschap of van het spel te kunnen dekken, of indien de fondsen vereist ter dekking van de inzet op een erkende manier worden geleverd.

3.9 Met het tegoed van een Rekeninghouder zullen geen transacties worden verricht tenzij:

 • Om de spelersrekening van de Rekeninghouder te debiteren of een bedrag waarvan hij tijdens een kansspel heeft aangegeven te willen inzetten voor een weddenschap of spel af te nemen;
 • Om op verzoek van de Rekeninghouder fondsen af te nemen van het tegoed van zijn spelersrekening;
 • Om de normale bankkosten te betalen voor ontvangen stortingen en afgenomen gelden of zoals anderszins door de toepasselijke wetgeving of bevoegde autoriteiten is toegelaten. 

3.10 Elke opvraging van een spelersrekening wordt uitgevoerd door middel van een betaling aan de Rekeninghouder, of als zodanig geadviseerd door de Rekeninghouder, overgeboekt op een bankrekening gehouden op de naam van de Rekeninghouder.

3.11 Als een Rekeninghouder fondsen wil opvragen die hij gestort heeft op zijn spelersrekening zonder dat deze eerst werden ingezet in een spel of weddenschap, behoudt Unibet zich het recht voor de opvraging te weigeren zolang het geheel van de fondsen niet werd ingezet.

3.12 Administratieve kosten kunnen worden aangerekend voor opvragingen zoals aangegeven op de Website.

3.13 Indien gedurende dertig (30) maanden geen transactie is verricht op een spelersrekening, zal het saldo op die rekening worden overgemaakt aan de Rekeninghouder.

3.14 Alle transacties kunnen worden gecontroleerd teneinde witwaspraktijken en fraude te voorkomen. Elke verdachte transactie die wordt ontdekt zal worden gesignaleerd aan de bevoegde autoriteit.

4 Veiligheidsreglementen

4.1 Alle relaties met een Rekeninghouder zijn strikt vertrouwelijk. Deze gegevens kunnen alleen worden bekend gemaakt indien strikt noodzakelijk op basis van een beslissing van de overheid, een rechter of elke andere publieke autoriteit en/of in het geval de Rekeninghouder de Reglementen schendt. Deze gegevens kunnen echter meegedeeld worden aan met de Vergunninghouders verbonden vennootschappen, of aan derde partijen in het kader van een onderzoek.

4.2 Aan een Rekeninghouder wordt een persoonlijk rekeningnummer gegeven. De Rekeninghouder kiest zelf een wachtwoord en een gebruikersnaam. Het is de Rekeninghouders eigen verantwoordelijkheid deze vertrouwelijke en persoonlijke informatie niet te delen met derden. Wanneer een Rekeninghouder reden heeft om te geloven dat anderen kennis hebben genomen van deze informatie, moet de Rekeninghouder onmiddellijk contact opnemen met de klantendienst van Unibet waarna nieuwe rekeninggegevens verstrekt zullen worden.

4.3 Alle telefoongesprekken met een Rekeninghouder kunnen worden geregistreerd.

4.4 Alle Internet-communicatie tussen een Rekeninghouder en de Vergunninghouders wordt opgeslagen.

4.5 Van de Rekeninghouder kan worden gevraagd dat hij documenten overmaakt om zijn identiteit te bewijzen en/of de juistheid van andere door de Rekeninghouder verstrekte informatie aan te tonen, alvorens aan een verzoek tot betaling en/of intrekking te voldoen; deze procedure kan leiden tot lichte vertragingen.

4.6 Het is onwettig om gebruik of misbruik te maken van een virus in de online spelsoftware. De Rekeninghouder die in de spelsoftware een virus ontdekt, moet de Vergunninghouders hiervan meteen van in kennis stellen door contact op te nemen via info-benl@unibetsupport.be (voor online sportweddenschappen) dan wel Star Matic via info-benl@unibetsupport.be (voor online kansspelen) of Blancas via info@casinoblankenberge.be (voor online casinospelen). Alle nodige maatregelen zullen worden getroffen indien een speler gebruik en/of misbruik maakt van een virus door de rekening van de speler te blokkeren, de gelden te bevriezen en eventueel een gerechtelijke procedure op te starten.

4.7 Unibet zal geen ongeoorloofde activiteiten uitvoeren op het computersysteem van de Rekeninghouder.

5 Weddenschapsreglementen

5.1 Deze voorwaarden en bepalingen beheersen het gebruik van de online (sport)weddenschappen die worden aangeboden en beheerd door Unibet. Door een weddenschap te plaatsen bij Unibet, erkent de rekeninghouder dat hij de voorwaarden en bepalingen heeft gelezen en begrepen en dat hij deze zal respecteren.

5.2 Het gebruik van deze (sport)weddenschappen is onderhevig aan de regelgeving van de BKSC http://www.gamingcommission.be/.

5.3 Enig geschil aangaande het gebruik van de (sport)weddenschappen dient per e-mail gericht te worden aan info-benl@unibetsupport.be. Indien het antwoord niet naar wens is, kan een verzoek tot vertrouwelijke arbitrage voorgelegd worden aan de BKSC (info@gamingcommission.be). De beslissing van de arbiters is bindend, en kan gebruikt worden als vonnis in eender welke rechtbank in de bevoegde jurisdictie. De rekeninghouder kan ook zelf klacht neerleggen bij de Kansspelcommissie conform artikel 2.12.

5.4 Unibet is lid van IBIA (International Betting Integrity Association).

5.5 Unibet behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de Website, wedlimieten, uitbetalingslimieten en aanbiedingen.

5.6 Unibet kan deze voorwaarden en bepalingen te allen tijde wijzigen, aanpassen en aanvullen.

5.7 Voor de volledige Weddenschapsreglementen, klik hier.

De Weddenschapsreglementen en Regels en limieten sportweddenschappen vormen een integraal onderdeel van het Contract. Door gebruik van de Website, erkent de Rekeninghouder dat hij de Weddenschapsreglementen en de Regels en limieten sportweddenschappen heeft gelezen en begrijpt en dat hij deze zal naleven.

6 Bet Share Reglement

6.1 “Bet Share” is een tool aangeboden door Unibet waarmee een Rekeninghouder zijn wedstrookje kan personaliseren en bewaren als een schermafbeelding. De regels die van toepassing zijn bij het gebruik van de Bet Share tool vallen onder de algemene voorwaarden aangevuld met onderstaand “Bet Share Reglement”.

6.2 Het Bet Share Reglement maakt integraal deel uit van het contract tussen Unibet en de Rekeninghouder. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, bevestigt de Rekeninghouder dat hij het Bet Share Reglement in detail gelezen en begrepen heeft en in het bijzonder de waarborgen en de garanties die worden gegeven in de artikelen 1.2 en 3 van het Bet Share Reglement, en dat hij alle bepalingen van het Bet Share Reglement zal naleven.
 

7 Regels en limieten sportweddenschappen

Voor de volledige Regels en limieten sportweddenschappen, klik hier.
De Regels en limieten sportweddenschappen vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen Unibet en een rekeninghouder. Door de Unibet Reglementen te aanvaarden, erkent de Rekeninghouder dat hij de Regels en limieten sportweddenschappen heeft gelezen en begrijpt en dat hij deze zal naleven.

8 Tattersalls regel 4

8.1 In het geval één deelnemer niet deelneemt, worden de noteringen op de resterende lopers of resterende deelnemers verlaagd, in overeenstemming met de zogenoemde Tattersalls regel 4.

a. Bij “Win” weddenschappen:

 • Huidige noteringen van de teruggetrokken loper / Aftrekpercentage van de nettowinst

1,30 en lager - 75%

1,31 op 1,40 - 70%

1,41 op 1,53 - 65%

1,54 op 1,62 - 60%

1,63 op 1,80 - 55%

1,81 op 1,95 - 50%

1,96 op 2,20 - 45%

2,21 op 2,50 - 40%

2,51 op 2,75 - 35%

2,76 op 3,25 - 30%

3,26 op 4,00 - 25%

4,01 op 5,00 - 20%

5,01 op 6,50 - 15%

6,51 op 10,00 - 10%

10,01 op 15,00 - 5%

15,01 en hoger - Geen aftrek

b. Bij “Plaats” weddenschappen:

 • Huidige noteringen van de teruggetrokken loper / Aftrekpercentage van de nettowinst

1,06 en lager - 55%

1,07 op 1,14 - 45%

1,15 op 1,25 - 40%

1,26 op 1,52 - 30%

1,53 op 1,85 - 25%

1,86 op 2,40 - 20%

2,41 op 3,15 - 15%

3,16 op 4,00 - 10%

4,01 op 5,00 - 5%

5,01 en hoger - Geen aftrek

8.2 In het geval twee deelnemers niet deelnemen zal de totale aftrek niet groter zijn dan 75%. De aftrek wordt in dit geval gebaseerd op de opgetelde noteringen van de teruggetrokken lopers.
 

9 Online Casino

9.1 Blancas beheert de Online Casino Module en biedt online casinospelen aan en maakt daarvoor gebruik van de Website. Spelers die zich registreren voor de online casinospelen in de Online Casino Module gaan rechtstreeks een contractuele relatie aan met Blancas.   

9.2 De online casinospelen worden ter beschikking gesteld in de Online Casino Module en beheerd door Blancas onder de A+ vergunning A+505296 geldig vanaf 1 januari 2021 en de E vergunning E-146596 toegekend op 17 oktober 2012.

9.3 Blancas ontvangt, behoudt en betaalt de fondsen van rekeninghouders in het kader van transacties en overeenkomsten met de online casinospelen.

9.4 Blancas is niet aansprakelijk voor geschillen inzake de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aangeboden online casinospelen.

9.5 Blancas aanvaardt en erkent aansprakelijk te zijn voor transacties uitgevoerd met betrekking tot de online casinospelen.

9.6 De speler/rekeninghouder kan de online casinospelen kosteloos of tegen betaling spelen. De speler erkent en aanvaardt dan ook dat geen aankoop nodig of vereist is om te kunnen deelnemen aan de casinospelen. Om een inzet te kunnen plaatsen moet de Speler zich echter registreren en inloggen op zijn spelersaccount.

9.7 Medewerkers van Blancas, vergunninghouders, distributeurs, groothandelaars, dochtermaatschappijen, agenten, retailers en leden van hun naaste familie mogen niet deelnemen aan de online casinospelen.

Voor de volledige Casino spelregels, gelieve hier te klikken

10 Speelhalspelen

 10.1  Star Matic beheert de Speelhal Module . Spelers die zich registreren voor de online kansspelen in de de Speelhal Module gaan rechtstreeks een contractuele relatie aan met Star Matic.

10.2 De online kansspelen worden ter beschikking gesteld in de de Speelhal Module en beheerd door Star Matic onder de B+ vergunning B+20636 toegekend op 27 maart 2020 en de E vergunning E-146596 toegekend op 17 oktober 2012.

10.3 Star Matic ontvangt, behoudt en betaalt de fondsen van Rekeninghouders in het kader van transacties en overeenkomsten met de online kansspelen in de Speelhal Module.

10.4 Star Matic is niet aansprakelijk voor geschillen inzake de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aangeboden online kansspelen.

10.5 Star Matic aanvaardt en erkent aansprakelijk te zijn voor transacties uitgevoerd met betrekking tot de online kansspelen in de Speelhal Module.

10.6 De speler/rekeninghouder kan de online kansspelen kosteloos of tegen betaling spelen. De speler erkent en aanvaardt dan ook dat geen aankoop nodig of vereist is om te kunnen deelnemen aan de kansspelen. Om een inzet te kunnen plaatsen moet de speler zich echter registreren en inloggen op zijn spelersaccount.

10.7 Medewerkers van Star Matic, vergunninghouders, distributeurs, groothandelaars, dochtermaatschappijen, agenten, retailers en leden van hun naaste familie mogen niet deelnemen aan de online kansspelen.

Voor de volledige spelregels van de speelhalspelen, gelieve hier te klikken.
 

11 Online Live Casino

11.1 Het Live Casino wordt ter beschikking gesteld in de Online Casino Module en beheerd door Blancas onder de A+ vergunning A+505296 geldig vanaf 1 januari 2021 en de E vergunning E-146596 toegekend op 17 oktober 2012.

11.2 Blancas ontvangt, behoudt en betaalt de fondsen van rekeninghouders in het kader van transacties en overeenkomsten met het Live Casino.

11.3 Blancas aanvaardt en erkent aansprakelijk te zijn voor transacties uitgevoerd met betrekking tot de online casinospelen.

11.4 Het live event wordt uitgezonden in Litouwen.

Voor de volledige Casino spelregels, gelieve hier te klikken.

12 Virtuelen Sporten

12.1 Virtuelen Sporten product wordt verstrekt aan Unibet door Sportsradar AG ("Betradar"). Betradar exploiteert de Virtuele Sporten software via haar Gameservice op afstand.

12.2 Voor de volledige Virtuele Sporten voorwaarden, klik hier.

13 Online Poker

13.1 De pokerspelen worden ter beschikking gesteld in de Poker Module en beheerd door Blancas onder de A+ vergunning A+505296 geldig vanaf 1 januari 2021 en de E vergunning E-146596 toegekend op 17 oktober 2012.

13.2 Blancas aanvaardt en erkent aansprakelijk te zijn voor transacties uitgevoerd met betrekking tot de pokerspelen.

13.3 Poker is een online pokerspel waarbij personen die zijn geregistreerd als pokerspelers in de Poker Module tegen andere spelers spelen in het pokernetwerk zoals aangeleverd door Relax Gaming Limited, en tegen personen die zijn geregistreerd bij andere pokeraanbieders in hetzelfde netwerk.

13.4 De pokerspelers die zich registreren voor poker in de de Poker Module gaan een contractuele relatie aan met Blancas.

13.5 De pokerspeler heeft een spelersrekening in de Poker Module.

13.6 Uitsluitingen eigen aan bepaalde landen: de toegang tot Unibet poker kan worden beperkt voor bepaalde landen waaronder (zonder daartoe beperkt te zijn) de volgende landen: Birma, Cuba, Denemarken, de Verenigde Staten en andere Amerikaanse gebieden, Frankrijk en de Franse gebieden, Hong Kong, India, Irak, Libië, Macau, Nigeria, Noord-Korea, Soedan, Zimbabwe, Zuid-Korea.

13.7 Voor de volledige Poker spelregels, gelieve hier te klikken.

14 Bingo

14.1 Inleiding

14.2 Unibet Bingo is een online bingoservice aangeboden in de Bingo Module en beheerd door Blancas onder de A+ vergunning A+505296 geldig vanaf 1 januari 2021 en de E vergunning E-146596 toegekend op 17 oktober 2012.

14.2.1 Blancas aanvaardt en erkent aansprakelijk te zijn voor transacties uitgevoerd met betrekking tot de bingospelen.

14.2.2 Indien er een verschil bestaat tussen het resultaat op het klantenformulier van de Rekeninghouder en de Bingo software, geldt het resultaat op de Bingo software als officieel en bepalend resultaat van het Bingo Game.

14.3 Definities

14.3.1 Bingo spelen zijn alle spelen met enkelvoudig en meervoudig patroon die worden aangeboden in de Bingo Module. "Bingo" of de "Bingo spelen" betekent het op het web gebaseerde Bingo spel dat wordt aangeboden en geleverd door Unibet, "Bingo" of “Bingo spel” omvat voor alle duidelijkheid niet de Mini Games

14.4 Een Rekeninghouder kan de Bingo Games alleen tegen betaling spelen.

14.5 Beschrijving van het Bingo Game

14.5.1 Unibet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de volgende setup van de Bingo Games te veranderen, verminderen of vermeerderen, met name maar niet beperkt tot de frequentie of het bedrag ervan:
a. Om de minuut wordt een nieuw Bingo Game gestart aangezien er verschillende kamer verschillende Bingo Games hebben;
b. Ongeveer om de drie seconden word teen nieuwe bal in het spel gebracht;
c. Bij een Bingo Game moet minimaal één ticket worden gekocht. Het maximaal aantal tickets dat tijdens een spel mag worden gekocht, ligt tussen 6 en 120.  

14.5.2 Bingo wordt in “autoplay” als standaard modus gespeeld waarbij de Rekeninghouder altijd in kennis wordt gesteld van een winnend Bingo ticket. Zelfs wanneer de Rekeninghouder ervoor kiest de “autoplay” modus uit te zetten, worden winsten automatisch toegewezen aan hun spelersRekening.

14.5.3 De Rekeninghouder kan via een bulk aankooptool een aantal kaarten kopen voor een Bingo Game dat op zeker ogenblik in de toekomst zal worden gespeeld.

14.5.4 De aankoop van Bingo tickets is definitief.

14.5.5 Indien sprake is van meer dan één winnend ticket, zal de gewonnen prijs in gelijke delen tussen de winnaars worden verdeeld.

14.6 Regels inzake Bingo-vouchers

14.6.1 Een Bingo-voucher is een waarde die Unibet aan de Rekeninghouder kan toekennen en waarover de Rekeninghouder vrij kan beschikken om Bingo-tickets aan te kopen en/of Mini Games te spelen.

14.6.2 Een Bingo-voucher kan nooit worden teruggenomen, de met een Bingo-voucher gewonnen winst kan dat wel.

14.6.3 De Rekeninghouder kan de Bingo-voucher gebruiken om Bingo-tickets aan te kopen of Mini Games te spelen.

14.6.4 De Bingo-voucher vervalt wanneer hij niet op de na bijschrijving op de Rekening van de Rekeninghouder vastgestelde uiterste gebruiksdatum werd gebruikt. 

Voor volledige Bingo spelregels, klik hier.

15 Racing

15.1 Unibet Racing is een online paarden- en hondenracesproduct van Kindred South Development Pty ("KSD"). Unibet Racing wordt geleverd door KSD onder een licentie die is verleend in het VK.

15.2 Unibet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de goklimieten, uitbetalingslimieten en het aanbod en promoties toe te voegen of te verwijderen naar eigen goeddunken van Unibet op individueel klantniveau. Eventuele wijzigingen ontheffen Unibet niet van de verplichting om openstaande verplichtingen of weddenschappen na te komen op het moment van een dergelijke verandering.

15.3 Een weddenschap kan ongeldig verklaard worden, hetgeen zal gebeuren in het geval van verplichte naleving van toepasselijke wetgeving of overmacht.

15.4 Klik hier voor volledige Unibet Racing-regels.

16 Andere online spelen

16.1 Algemene principes

16.1.1 De regels met betrekking tot andere online spelen (de “spelen”) maken integraal deel uit van het Reglement.

16.1.2 Huidige spelregels

 • Onder ‘andere spelen’ wordt verstaan: alle online spelen die aangeboden en beheerd worden, inclusief maar niet beperkt tot spelen zoals Keno.
 • 'Spelerstoepassing': de browser toepassing die wordt geopend door de Rekeninghouder om te kunnen spelen.
 • 'Software': alle software die gebruikt wordt om de Spelen aan te bieden en te beheren en de spelerstoepassing te bedienen.
 • 'Prijs': de hoeveelheid,  beloningen die door de Rekeninghouder gewonnen kunnen worden door deel te nemen aan de Spelen.

16.2 Voorwaarden

16.2.1 De Spelen kunnen kosteloos of tegen betaling worden gespeeld. Alleen Rekeninghouders kunnen tegen betaling deelnemen aan de Spelen.

16.2.2 Indien verboden door de wet, is zijn deelname aan de Spelen niet toegestaan.

16.2.3 De speler/rekeninghouder kan de online kansspelen kosteloos of tegen betaling spelen. De speler erkent en aanvaardt dan ook dat geen aankoop nodig of vereist is om te kunnen deelnemen aan de kansspelen. Om een inzet te kunnen plaatsen moet de speler zich echter registreren en inloggen op zijn spelersaccount.

16.2.4 Medewerkers van Blancas, vergunninghouders, distributeurs, groothandelaars, dochtermaatschappijen, agenten, retailers en leden van hun naaste familie mogen niet deelnemen aan de online casinospelen.

16.3 Overige voorwaarden

16.3.1 Door de spelerstoepassing te (her)activeren of door het spel te (her)spelen, erkent en waarborgt de Rekeninghouder of de speler ermee akkoord te gaan dat de software en de spelerstoepassing mogelijk niet geheel foutloos of onvolledig zijn.
Als de Rekeninghouder of de speler dit opmerkt zal hij:

 1. hier geen misbruik van maken;
 2. het bestaan van dergelijke fouten of onvolledigheid geheim houden en in geen geval een derde daarover informeren;
 3. de Vergunninghouders, onmiddellijk na het vernemen van een fout of onvolledigheid, schriftelijk informeren.

Als de Rekeninghouder of de speler niet voldoet aan deze voorwaarden, kan de vergoeding van alle kosten, inclusief de kosten voor de aanpassing van de software of de spelerstoepassing alsook de schade geleden door het niet informeren, teruggevorderd worden.

Naast andere wettelijke verhaalmiddelen, kan, zonder voorafgaande mededeling, en zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van het Contract, de  spelersrekening van de Rekeninghouder worden geblokkeerd en/of geld van deze rekening worden afgenomen wanneer de Rekeninghouder zich niet aan bovenstaande regels houdt, teneinde alle of een deel van de schade te dekken die werd geleden of dreigde te ontstaan.

16.3.2 De materialen die worden gebruikt voor de spelen (elektronisch dan wel anders) zijn automatisch ongeldig wanneer deze zijn vervalst, beschadigd, nagemaakt, veranderd of aangepast, wanneer zij onleesbaar zijn geworden, mechanisch of elektronisch gereproduceerd, verkregen buiten erkende kanalen of wanneer zij fouten bevatten afkomstig uit het drukwerk dan wel fouten van typografische, mechanische, elektronische of andere aard. Alle materialen, die worden ingediend voor het winnen van een prijs bij de spelen, worden eigendom van de respectievelijke Vergunninghouder en worden niet teruggegeven.

16.3.3 De Vergunninghouders zijn niet aansprakelijk voor verloren, laattijdige, onleesbare, onvolledige, beschadigde, misvormde, foutief verzonden of onvoldoende gefrankeerde post, verzoeken, prijsvorderingen en aanmeldingen. Als een spel een fout bevat, dan is de respectievelijke Vergunninghouder enkel gehouden tot vervanging van het betreffende materiaal.

16.3.4 Belastingen die worden geheven op een prijs vallen enkel ten laste van de Rekeninghouder.
De Rekeninghouder gaat ermee akkoord dat zijn naam wordt gebruikt voor advertentie- en promotiedoeleinden zonder dat hiervoor een bijkomende vergoeding wordt betaald (behalve wanneer dit verboden wordt door de wet). Door een prijs te aanvaarden gaat de Rekeninghouder akkoord met alle hier vermelde bepalingen. Er worden geen waarborgen gegeven, impliciet noch expliciet, ten aanzien van de rechten van de Rekeninghouder of speler om deel te nemen aan de Spelen.

16.3.5 Gebruikersnamen en wachtwoorden moeten niet worden behouden. Als de Rekeninghouder zijn gebruikersnaam of wachtwoord verkeerd invult, vergeet, verliest of anderszins niet in staat is een Spel te openen of als een speler zijn gebruikersnaam of wachtwoord doorgeeft of aan anderen vertelt of met anderen deelt, is Blancas, behoudens fout, niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vordering met betrekking tot de rekening.

16.4 De Rekeninghouder of speler stemt in met het Reglement en de spelreglementen.

16.4.1 Door de Website te betreden, een rekening te openen of deel te nemen aan de Spelen of door het aanvaarden van een prijs, verklaart de Rekeninghouder of speler:

 • dat hij het Reglement en de spelreglementen en -voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen wijzigen, volledig begrijpt en onderschrijft en dat hij zich daaraan zal houden;
 • dat hij geen enkele andere persoon of partij, waaronder (maar niet beperkt tot) personen die niet de wettelijk vereiste leeftijd hebben, toestemming zal geven om (opnieuw) gebruik te maken van zijn rekening of toegang te verlenen tot of gebruik te laten maken van het materiaal of de informatie die beschikbaar is op de Website, een prijs te aanvaarden of deel te nemen aan een spel;
 • dat hij volledig en onbeperkt gerechtigd is om deel te nemen aan een spel en dat zijn deelname onder het rechtssysteem waaronder hij valt niet verboden is;
 • dat hij de spelen of de Website niet aanstootgevend, verwerpelijk, unfair of ongepast vindt; en

16.5 Aansprakelijkheid

16.5.1 De Vergunninghouders, de softwareleverancier en de leverancier van de spelerstoepassing, alsook hun moeder/-dochterondernemingen en andere verbonden ondernemingen zijn in geen enkel geval, nalatigheid inbegrepen, aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, specifieke of gevolgschade die kan voortkomen uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de spelen, spelerstoepassingen en/of andere materialen. De speler of rekeninghouder gaat nadrukkelijk akkoord dat geen van de Vergunninghouders aansprakelijk zijn voor beledigend, aanstootgevend of onwettig gedrag vanwege een speler of Rekeninghouder.

16.5.2 De rekeninghouder of de speler zal geen van de Vergunninghouders noch hun verbonden bedrijven, dochterondernemingen en hun respectievelijke werknemers, stafleden, directieleden, licentienemers, distributeurs, doorverkopers, , reclame-, - promotie- en andere bureaus, mediapartners, agenten en retailers aansprakelijk stellen en vrijwaart hen voor alle kosten, uitgaven, aansprakelijkheid en schade die kunnen volgen uit de volgende door hem gestelde handelingen:

 • toegang, gebruik en hergebruik van de Spelen in de Online Casino Module;
 • gebruik van toepassingen in de Online Casino Module;
 • toegang, gebruik en hergebruik van de spelerstoepassing;
 • deelname aan een Spel; of
 • aanvaarden van eender welke prijs.

16.6 Geschillen

16.6.1 Het Toepasselijk Recht  wordt toegepast op alle geschillen die verband houden met het gebruik van de Website alsook de geldigheid, uitvoering en opstelling van deze overeenkomst. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de Bevoegde Rechtbanken.

16.6.2 In geval van een klacht in verband met de spelen wordt de rekeninghouder geadviseerd deze voor te leggen aan de klantendienst van de respectievelijke Vergunninghouder. Blancas zal deze klacht vervolgens overmaken aan de BKSC wanneer deze daarom verzoekt. De rekeninghouder kan ook zelf klacht neerleggen bij de Kansspelcommissie conform artikel 2.12. Partijen streven ernaar een geschil binnen redelijke termijn in der minne te schikken.

16.6.3 In geval van een geschil, kan de Vergunninghouder de Rekeninghouder een gedetailleerd overzicht van zijn transacties voorleggen. Deze informatie is ook beschikbaar voor een daartoe gerechtigde derde partij (bijv. een rechtbank) als de Vergunninghouder daarmee toestemt.

16.6.4 In geval van een klacht die werd gemeld of een klacht die werd toegezonden zal terstond onderzoek worden gedaan naar:

 • de werking van het spel waarop deze klacht betrekking heeft;
 • het gedrag van een vertegenwoordiger in verband met het Spel waarop deze klacht betrekking heeft.

De respectievelijke Vergunninghouder streeft ernaar de speler of Rekeninghouder die klacht heeft neergelegd te informeren over de resultaten van haar onderzoek binnen eenentwintig (21) dagen na de dag waarop de klacht werd overhandigd.
De klacht moet heldere en eenduidige informatie over de identiteit van de klagende partij bevatten alsook alle relevante details vermelden die aanleiding gaven tot de klacht.

16.7 Overige bepalingen

16.7.1 Een Rekeninghouder kan slechts over één spelersrekening beschikken. Als een Rekeninghouder over meer dan één spelersrekening beschikt, kunnen alle betreffende gelden worden geblokkeerd en/of overgeheveld naar één spelersrekening en kunnen de andere spelersrekeningen worden afgesloten. Eventuele prijzen die werden verstrekt aan de andere spelersrekeningen worden voor alle duidelijkheid niet overgeheveld naar de overblijvende spelersrekening.

16.7.2 De speler/Rekeninghouder begrijpt dat de benaming van de spelen een merknaam, dienstmerk en handelsnaam is en dat geen rechten kunnen verworven worden op deze benaming of enige andere benaming, grafieken, teksten, concepten en andere methodologieën door het loutere gebruik van de Website, de spelerstoepassing of ander materiaal.

16.7.3 Het belang van een speler of Rekeninghouder voor de spelen en de Website wordt geacht persoonlijk en niet professioneel te zijn. Elk ander (her)gebruik van of toegang tot de Website en de spelen is strikt verboden.

16.7.4 De speler en de Rekeninghouder dienen minstens eenmaal per maand de spelreglementen door te nemen.

16.7.5 De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

16.7.6 De Rekeninghouder erkent dat de spelen virtuele spelen zijn die worden geëxploiteerd vanop de server. Elke gelijkenis met bestaande namen, gebeurtenissen en omstandigheden die in de spelen worden afgebeeld, beschreven of gesuggereerd berust op toeval en is niet als zodanig bedoeld.

16.7.7 Een Rekeninghouder mag geen enkel recht dat voortvloeit uit het Contract of het gebruik van de Website op enige wijze overdragen.

17 Overig

17.1 Enige verwijzing in de Reglementen en bepalingen naar woorden/onderwerpen in het enkelvoud, zijn ook van toepassing op het meervoud hiervan. Verwijzingen naar een bepaald geslacht zijn niet-bindend en zijn uitsluitend informatief van aard.

18 Bewijs van afstand

18.1 De Reglementen, zoals gepubliceerd op de Website, beheren dit Contract.

18.2 Rekeninghouders dienen zich te schikken naar de toepasselijke Belgische wetgeving.

18.3 Er wordt geen advies aan de Rekeninghouders verschaft met betrekking tot belasting en/of andere juridische zaken.

Rekeninghouders die graag advies willen verkrijgen met betrekking tot belastingen en juridische zaken, worden geadviseerd om contact op te nemen met de verantwoordelijke Belgische instanties, adviseurs en/of autoriteiten.

18.4 De Vergunninghouders erkennen of aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, aan een rekeninghouder en/of aan een derde, wordt veroorzaakt door onder andere:

 • Vergissing, misdruk, misinterpretatie, luisterfout, leesfout, vertalingsfout, spellingsfout, technische fout, registratiefout, transactiefout, overduidelijke fout, overmacht en/of gelijkaardige situaties;
 • Schending van de Reglementen;
 • Criminele activiteiten;
 • Advies verschaft door de Vergunninghouders;
 • Financiële risico's en verliezen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de variaties in wisselkoersen; en/of
 • Gerechtelijke stappen en/of andere rechtsmiddelen.

De SMS dienst is enkel voor de Rekeninghouder. De Vergunninghouders erkennenen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien er een fout in de SMS staat noch indien de SMS niet ontvangen werd.

18.5 Elk geschil kan, te allen tijde, billijk worden opgelost.

18.6 Alle prijzen gewonnen in wedstrijden, promoties of toernooien zullen worden verzonden binnen een geschatte (maar niet gegarandeerde) termijn van 6 weken na het einde van de wedstrijd, promotie of toernooi.

18.7 Er wordt alles aan gedaan wat redelijkerwijze mogelijk is te bekomendat het erkende computersysteem het voor een Rekeninghouder die een inzet heeft geplaatst mogelijk maakt om, ingeval het spel wordt onderbroken als gevolg van een defect aan het communicatiesysteem of het computersysteem van de  Rekeninghouder, na herstel van het systeem, het spel dat werd onderbroken voort te zetten op het moment vlak voor de onderbreking.

Als de computer het niet toelaat dat een dergelijke Rekeninghouder na herstel van het systeem doorgaat met een spel dat werd onderbroken als gevolg van een defect aan het telecommunicatiesysteem of zijn computersysteem, zal:

 1. Het spel worden afgesloten;
 2. Het bedrag van de inzet worden terugbetaald aan de Rekeninghouder door het op zijn spelersrekening te storten. Indien een spel wordt opgestart maar mislukt als gevolg van een defect aan het besturingssysteem, zal:
 3. De BKSC meteen op de hoogte worden gebracht van de omstandigheden van het incident;
 4. Het ingezette bedrag aan de Rekeninghouder worden terugbetaald door dat bedrag op zijn spelersrekening bij te schrijven of, indien die rekening niet meer bestaat, door dat bedrag op een erkende wijze aan de speler te betalen. Als de Rekeninghouder op het moment dat het spel mislukt een zeker bedrag heeft opgebouwd, zal de waarde van dat bedrag in geld op zijn rekening worden bijgeschreven of, indien die rekening niet meer bestaat, op een erkende wijze aan de speler worden terugbetaald.
 5. Geen verdere spelen meer worden uitgevoerd als deze waarschijnlijk door hetzelfde defect zullen worden getroffen.

18.8 In het geval dat een Vergunninghouder aansprakelijk wordt gesteld op welke manier dan ook, door een gerechtshof en/of een autoriteit met dezelfde bevoegdheid, met wettelijke bekwaamheid en/of bevoegdheid, is de aansprakelijkheid van de Vergunninghouders beperkt tot het bedrag van de inzet, of de netto winsten, afhankelijk van wat het laagste bedrag is. Oftewel, beperkt deze verantwoordelijkheid zich tot het bedrag dat op de spelersrekening werd geregistreerd of het bedrag dat uit de spelersrekening werd overgeboekt, afhankelijk van wat het laagste bedrag is.

18.9 Deelnemen aan online spelen houdt in dat men de beperkingen van het internet kent en aanvaardt, met name:

 • De technische mogelijkheden, de reactietijd bij het raadplegen, nagaan of overdragen van informatie, het risico van onderbrekingen en in het algemeen, de inherente risico's dat een verbinding en een transmissie kan mislukken;
 • Het ontbreken van bescherming van de gegevens;
 • Het risico besmet te worden door mogelijke virussen die op het internet aanwezig zijn.

Onverminderd bovenstaande bepaling zijn de Vergunninghouders niet aansprakelijk voor:

 • Het doorsturen en/of ontvangen van gegevens en/of informatie via de Website;
 • Stoornissen van het netwerk waardoor een spel niet correct functioneert;
 • Defect aan ontvangstapparatuur of het communicatiecircuit,
 • Het verloren gaan van gegevens;
 • Schade veroorzaakt door een virus, berekeningsfout en/of technisch falen;
 • Schade veroorzaakt door de apparatuur van de speler;
 • Een defect dat de mogelijkheid om aan een weddenschap deel te nemen uitsluit of beperkt, of een defect waardoor het systeem van de speler werd beschadigd.

De speler moet alle gepaste maatregelen nemen om de gegevens en/of de op de computer opgeslagen software tegen vernietiging te beschermen. De verbinding met de Website en de deelneming aan een game gebeurt op verantwoordelijkheid van de speler.

18.10 De Verguninghouders erkennen noch accepteren enige aansprakelijkheid zijn voor schade en/of verlies die/dat aan een Rekeninghouder en/of een derde is berokkend en die direct of indirect door de Rekeninghouder is veroorzaakt:

 • door geld te storten op zijn spelersrekening via de bank of debetkaart of de rekening van een derde;
 • door te verzoeken geld van zijn spelersrekening op de rekening van een derde over te zetten;
 • door foute gegevens te verstrekken met betrekking tot zijn persoonlijke rekening met het oog op opname van geld van zijn spelersrekening;
 • door aan derden de toestemming te geven om zijn spelersrekening te gebruiken om geld te storten op of of af te nemen van zijn spelersrekening.

19 Verantwoord spelen

19.1 Een Rekeninghouder kan:

 1. Een zelftest uitvoeren.
 2. Zelf een limiet bepalen voor het bedrag dat hij gedurende een bepaalde periode mag inzetten.
 3. Zichzelf uitsluiten van de Website voor een bepaalde of onbepaalde duur via de zelfuitsluitingsoptie.

Unibet behoudt zich het recht voor om aanvullende beperkingen op spelaccounts in te stellen, de toegang tot producten te beperken of het spelaccount te beëindigen.

19.2 Een Rekeninghouder begrijpt en erkent dat, indien men geen maat houdt, kansspelen verslavend kunnen werken. Een Rekeninghouder die op de Website verklaart en waarborgt nog nooit problematisch kansspelgedrag te hebben ervaren en/of vertoond en geen behandeling te hebben ondergaan voor en/of gediagnosticeerd te zijn met enige vorm van kansspelverslaving.

19.3 Er wordt actief samengewerkt met verscheidene verslavingsinstituten en er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Dostoïevski Kliniek voor speelverslaving (Brugman Ziekenhuis, Van Gehuchtenplein 4 te 1020 Brussel).

Wij willen u erop wijzen dat wedden via internet verslavend kan werken. Indien u van mening bent dat u hulp nodig heeft om u van deze verslaving te verlossen, klik op deze link.

Wij verwijzen u tevens graag door naar de website van de BKSC waar voldoende nuttige informatie kan gevonden worden betreffende verantwoord spelen (folders, nuttige adressen, andere hulpverlening, etc.) via http://www.gamingcommission.be/.

20 Laatste update

Rekeninghouders zullen in kennis worden gesteld van belangrijke wijzigingen aan de Voorwaarden van Unibet nog voordat deze van kracht worden.

Wat is er gewijzigd in deze versie van de Unibet Reglementen: 12 - BetUp

Dit is versie 3.7.1 van de Unibet voorwaarden & bepalingen, laatst bijgewerkt op 30/05/2024.